Call Us Today +447450274504

Kundali Matching

Logo of Kundali Matching

Kundali Matching

Kundali/Horoscope matching is done before marriage to check compatibility. कुण्डली मिलान, विवाह वैवाहिक अनुकूलता पक्का गर्न पहिलो कदम हो ।


कुण्डली मिलान,  विवाह गुना मिलान पनि भनिन्छ । विवाह वैवाहिक अनुकूलता पक्का गर्न पहिलो कदम हो। गुना मिलान वैदिक परम्पराको ज्योतिषीय ग्रंथहरुमा दिइएको विस्तृत निर्देशन अनुसार हुन्छ। गुना मिलानले दुलाहा र दुलही बिहे गर्न अगाडि हेर्दैको सम्बन्धको स्थिरता र दीर्घायुपन निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ तुलनात्मक हिसाबले शास्त्रहरु द्वारा ३६ गुणहरु सूचीबद्ध छन्। 

कुण्डली मिलान गर्दा ८ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसलाई कुट वा कुट्स भनेर चिनिन्छ। वैदिकमा यसलाई अष्टकुट मिलान भनेर चिनिन्छ।

वर्णको  १ अंक 
वैश्यको २ अंक 
ताराको ३ अंक
योनीको ४ अंक
ग्रह मैत्रीको  ५ अंक
गणको ६ अंक 
भुकुटको ७ अंक
नाडीको ८ अंक 

जम्मा   ३६ अंक

Matching done before the marriage to look how compatible both of them are with each other. Being in compatible relationship means that you work well together, enjoy each other's company and have a good time. It also means how you understand each other. It is checked on the basis of rashi (lunar horoscope) and nakshatra. The test carries 36 points in which the couple should at least have 18 points to get married. The more points you gain as a couple, the more compatible you are with each other.

 

Kundali has 8 categories known as Kootas or Koots. In vedic, it is known as Asta-Koot milan.

  • Varna carries 1 point
  • Vaishya carries 2 points
  • Tara carries 3 points
  • Yoni carries 4 points
  • Graha Maitri carries 5 points
  • Gana carries 6 points
  • Bhukoot carries 7 points
  • Nadi carries 8 points              

                              36 point

Girl's Detail

Boy's Detail